ما مسلمانان ایران زمین هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم می کنیم .